Jeśli szukasz elektryka bądź myślisz o automatyce czy alarmie w domu, skorzystaj z naszych usług !

Czym się zajmujemy

"Eltechmatic" to firma świad­czą­ca komp­lek­sowe usłu­gi w za­kre­sie ins­ta­la­cji elek­trycz­nych i te­le­te­chnicz­nych w tym ins­ta­la­cji alar­mo­wych, ins­ta­la­cji in­te­li­gen­tny dom, ins­ta­la­cji an­te­no­wych RTV i SAT, ins­ta­la­cji te­le­fo­nicz­nych oraz sie­ci kom­pu­te­ro­wych. Zaj­mu­je­my się rów­nież na­pra­wami oraz dia­gnos­ty­ką i usu­wa­niem uste­rek ins­ta­la­cji. Wy­ko­nu­je­my pra­ce kontrolno-pomiarowe w za­kre­sie po­mia­rów elek­trycz­nych - och­rona przeciw­po­ra­że­nio­wa oraz ins­ta­la­cji od­gro­mo­wych i uzie­mia­ją­cych.

Czytaj więcej: Czym się zajmujemy

Kilka słów o "Eltechmatic"

Firma "Eltechmatic" powstała 2012 r. Jej utwo­rze­nie było moż­li­we dzię­ki współ­pra­cy z Wiel­ko­pol­ską Agen­cją Roz­wo­ju Przed­się­bior­czo­ści Sp. z o.o. - po­zys­ka­nie środ­ków ...

Czytaj dalej: Kilka słów o "Eltechmatic"

Doświadczenie zawodowe

Wie­lo­le­tnie doś­wiad­cze­nie w reali­za­cji prac mon­ta­żo­wych, roz­ru­cho­wych, kontrolno-pomiarowych i serwi­sowych na­by­te w pracy, w Pol­skich Sie­ciach Ele­ktro­ener­ge­ty­cznych ...

Czytaj dalej: Doświadczenie zawodowe

;